Stop Backing Bute Petition / Deiseb Rhoi’r gorau i gefnogi Bute Energy

132 kv pylon

Petition: Stop Backing Bute

Bute Energy are being funded by Carmarthenshire County Council’s pension funds to industrialise our landscape by constructing pylons and windfarms.  We believe that Carmarthenshire County Council’s investment is a huge conflict of interest.  We the undersigned call on Carmarthenshire County Council to instruct its pension fund trustees to follow Powys’ lead and withdraw all funding Bute Energy.

Deiseb: Rhoi'r gorau i gefnogi Bute

Mae Bute Energy yn cael eu hariannu gan gronfeydd pensiwn Cyngor Sir Caerfyrddin i ddiwydiannu ein tirwedd drwy adeiladu peilonau a ffermydd gwynt. Credwn fod buddsoddiad Cyngor Sir Caerfyrddin yn wrthdaro buddiannau enfawr. Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gyngor Sir Caerfyrddin i gyfarwyddo ymddiriedolwyr ei gronfa bensiwn i ddilyn arweiniad Powys a thynnu’r holl gyllid o Bute Energy yn ôl.

    We will submit your responses to the petition as part of our campaign against the destruction of landscapes and your data will be retained so that we can update you further about the industrialisation of our landscapes until 2030. / Byddwn yn cyflwyno eich ymatebion i’r ddeiseb fel rhan o’n hymgyrch yn erbyn dinistrio tirweddau a bydd eich data’n cael ei gadw fel y gallwn eich diweddaru ymhellach am ddiwydiannu ein tirwedd tan 2030. 

     

    Picture credit Bill Eccles, Unsplash / Credyd llun Bill Eccles, Unsplash