About / Amdanom ni

Live in Carmarthenshire and Love it?

Our home Carmarthenshire is facing dramatic change.  No other county in Wales is facing such a huge threat to its landscapes and tourism sector.  We also face being stripped of our our general hospital and a range of health services. 

Carmarthenshire Residents’ Action Group is a group of concerned residents set up to fight these plans.  Carmarthenshire is a great county – home to the oldest town in Wales.  We want to fight to preserve our quality of life from our special historic landscapes to our health services and General Hospital at Carmarthen.

We’ve been established by residents, for residents, to protect our community. We clearly can’t trust our politicians to do the job.  All these decisions are in the hands of our politicians in Cardiff Bay or in Carmarthen’s County Hall. 

It is time to make them listen to us.  It is time for a fair deal for Carmarthenshire.

Whether you’ve lived in our County all your life, moved here in recent years, we want to bring together all those who love Carmarthenshire together to fight the threats we jointly face. 

  • We oppose the plan to scrap our General Hospital at Glangwili and move the majority of staff and services to the rural west of our County away from the majority of residents.
  • We want to preserve our beautiful landscapes for future generations.

Come and join us!

 

Yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac yn ei garu?

Mae ein cartref yn Sir Gaerfyrddin yn wynebu newid dramatig. Nid oes unrhyw sir arall yng Nghymru yn wynebu bygythiad mor enfawr i’w thirweddau a’i sector twristiaeth. Rydym hefyd yn wynebu cael ein tynnu o’n hysbyty cyffredinol ac ystod o wasanaethau iechyd.

Mae Grŵp Gweithredu Trigolion Sir Gaerfyrddin yn grŵp o drigolion pryderus a sefydlwyd i frwydro yn erbyn y cynlluniau hyn. Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wych – cartref tref hynaf Cymru. Rydym am frwydro i warchod ansawdd ein bywyd o’n tirweddau hanesyddol arbennig i’n gwasanaethau iechyd ac Ysbyty Cyffredinol Caerfyrddin.

Rydyn ni wedi cael ein sefydlu gan drigolion, ar gyfer trigolion, i amddiffyn ein cymuned. Mae’n amlwg na allwn ymddiried yn ein gwleidyddion i wneud y gwaith. Mae’r holl benderfyniadau hyn yn nwylo ein gwleidyddion ym Mae Caerdydd neu yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin.

Mae’n bryd gwneud iddyn nhw wrando arnom ni. Mae’n bryd cael chwarae teg i Sir Gaerfyrddin.

P’un a ydych wedi byw yn ein Sir ar hyd eich oes, wedi symud yma yn y blynyddoedd diwethaf, rydym am ddod â phawb sy’n caru Sir Gâr ynghyd i frwydro yn erbyn y bygythiadau rydym yn eu hwynebu ar y cyd.

• Gwrthwynebwn y cynllun i gael gwared ar ein Hysbyty Cyffredinol yng Nglangwili a symud y mwyafrif o staff a gwasanaethau i orllewin gwledig ein Sir oddi wrth y mwyafrif o’r trigolion.

• Rydym am warchod ein tirweddau hardd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

Dewch i ymuno â ni!